činnost resortu

ČINNOST JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ ODBORU ZDRAVOTNICTVÍ

Správní oddělení

 Samostatná působnost

 1. spolupracuje se státními orgány, obcemi, zdravotními pojišťovnami, profesními organizacemi, odbornými společnostmi, sdruženími a svazy zdravotnických pracovníků a se sousedními kraji při koordinaci záměrů v oblasti zdravotnictví
 2. spolupracuje při kontrolách zdravotnických zařízení, která jsou založena nebo zřízena Libereckým krajem
 3. spolupracuje v oblasti plnění technických a věcných požadavků na vybavení, kvalifikačních předpokladů, kvality a dostupnosti zdravotní péče
 4. zajišťuje agendu ve věci oznamování ztráty razítek zdravotnických zařízení a lékařských receptů
 5. zodpovídá za vyřizování podnětů, žádostí občanů na úseku zdravotnictví

Přenesená působnost 

 1. vydává rozhodnutí o udělení, změně, pozastavení nebo odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb, v této souvislosti vede, udržuje a aktualizuje národní registr poskytovatelů zdravotních služeb na území Libereckého kraje
 2. projednává přestupky a správní delikty dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zdravotních službách")
 3. projednává přestupky a správní delikty dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o specifických zdravotních službách")
 4. přezkoumává lékařské posudky (§ 47 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách)
 5. provádí kontroly obcí a je odvolacím správním orgánem ve věci přestupků podle § 29, § 29a a § 30 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, nejsou-li přestupky projednávány Policií České republiky nebo jinými správními orgány, stanoví-li tak zvláštní zákon
 6. vyřizuje stížnosti v oblasti zdravotnictví dle zákona o zdravotních službách, ustavuje nezávislé odborníky nebo nezávislé odborné komise za účelem vyřízení stížností dle uvedeného zákona
 7. zajišťuje agendu nakládání se zdravotnickou dokumentací v případě zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle § 57 a násl. zákona o zdravotních službách (převzetí zdravotnické dokumentace, uchování zdravotnické dokumentace, předávání zdravotnické dokumentace nově zvoleným poskytovatelům zdravotní péče, archivace zdravotnické dokumentace) 
 8. organizuje výběrová řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb (§ 46 a násl. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů)
 9. provádí kontroly zdravotnických zařízení za účelem zjištění, zda jsou plněny povinnosti a podmínky stanovené poskytovatelům zdravotních služeb zákonem o zdravotních službách, zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských povoláních), ve znění pozdějších předpisů a dále zejména vyhláškou č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče a vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
 10. připravuje podklady pro rozhodnutí úřadu o odvoláních proti rozhodnutí obce vydaném podle § 5 občanského zákoníku v rozsahu své odborné působnosti
 11. provádí kontroly zdravotnických zařízení – zacházení s návykovými látkami a s přípravky obsahujícími návykovou látku (§ 34 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
 12. projednává správní delikty v prvním stupni podle § 36 odst. 1 písm. l), o), p) a q) a podle § 36 odst. 2 písm. h) a i) zákona o návykových látkách, spáchané ve zdravotnickém zařízení mimo lékárnu
 13. zabezpečuje informovanost o závadách a nežádoucích účincích léčivých přípravků (§ 98, odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů – zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů)
 14. provádí kontrolu přenesené působnosti obcí – výroba, vydávání a distribuce tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem a vedení jejich evidence a potvrzování odevzdání znehodnocených nebo nepoužitých tiskopisů (§ 13 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů)
 15. provádí kontrolu přenesené působnosti obcí – agenda dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 16. provádí kontrolu přenesené působnosti obcí – agenda dle § 41 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 
Oddělení ekonomiky a zdravotní politiky

Samostatná působnost

 1. organizačně zajišťuje financování provozních a investičních prostředků pro příspěvkové organizace v resortu zdravotnictví z rozpočtu Libereckého kraje a ze státního rozpočtu
 2. organizuje poskytování dotací a příspěvků na financování služeb poskytovaných ze zákona prostřednictvím příspěvkových organizací zřízených libereckým krajem nebo obcemi nebo nestátními zdravotnickými zařízeními (pohotovost, intoxikace alkoholem)
 3. vede personální agendu ředitelů příspěvkových organizací zřízených Libereckým krajem v resortu zdravotnictví
 4. zpracovává podklady pro financování činností ve zdravotnictví nehrazených z veřejného zdravotního pojištění a spolupracuje s odborem kontroly na kontrole hospodaření s veřejnými prostředky
 5. vede agendu Grantového Libereckého kraje za resort zdravotnictví
 6. spolupracuje s odborem kontroly při provádění kontrol použití prostředků ze státního rozpočtu přidělených na investiční akce v resortu zdravotnictví v Libereckém kraji
 7. spolupracuje s příspěvkovými organizacemi v resortu zdravotnictví při správě nemovitého majetku kraje
 8. připravuje podklady pro majetkoprávní operace v souvislosti s nemovitým majetkem kraje ve správě příspěvkových organizací v resortu zdravotnictví
 9. organizuje a koordinuje projednávání a vytváření koncepčních odborných materiálů
 10. provádí analýzy odborných zdravotnických činností a úrovně poskytované péče ve zřizovaných a založených zdravotnických zařízeních
 11. zajišťuje podklady pro výkon zřizovatelských funkcí
 12. spolupracuje s odborem investic a správy nemovitého majetku na záměrech, přípravě a realizaci investičních akcí týkajících se příspěvkových organizací v resortu
 13. poskytuje metodickou pomoc při sestavování rozpočtů, provádí rozbory hospodaření příspěvkových organizací, spolupracuje s ekonomickým odborem, připravuje přehledy hospodaření p.o. pro účetní evidenci kraje a státního informačního systému

Přenesená působnost

 1. organizuje poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům zdravotních služeb na likvidaci léčiv podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o některých změnách souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 2. organizuje poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům zdravotních služeb na prevenci TBC podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a na základě vyhlášky č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 3. zajišťuje činnosti související s financováním zdravotnické části prohlídek branců (zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování)

Další činnosti odboru

Samostatná působnost

 1.  zajišťuje agendu Výboru zdravotnictví a Pracovní skupiny pro Zdravotní politiku Libereckého kraje
 2. koordinuje vztah mezi obchodními společnostmi založenými Libereckým krajem a radou kraje v působnosti valné hromady jediného akcionáře
 3. spolupracuje při zpracování návrhů právních předpisů v rámci legislativní aktivity kraje
 4. zpracovává metodické pokyny s cílem sjednocení a usměrnění činnosti zdravotnických zařízení ve vybraných oblastech
 5. na vyžádání vedoucího odboru kontroly zajišťuje aktivní spolupráci při kontrole krajem zřízených nebo založených právnických osob v rámci své resortní působnosti
 6. spolupracuje s odborem regionálního rozvoje a evropských projektů při přípravě a realizaci projektů kraje a jeho příspěvkových organizací, poskytuje mu potřebnou součinnost včetně zastoupení v projektových týmech vytvořených pro jednotlivé projekty kraje a jeho příspěvkových organizací
 7. zajišťuje odborné zaměření projektů předkládaných do evropských dotačních titulů
 8. podílí se na zpracování projektových záměrů, zpracování, projednání a předložení projektových žádostí a na realizaci projektů, včetně jejich financování
 9. koordinuje činnost sekretariátu člena rady kraje pro resort zdravotnictví, který

a)      zajišťuje organizaci pracovního programu příslušného resortního člena rady kraje

b)      zajišťuje a kontroluje čerpání reprezentačního fondu příslušného resortního člena rady kraje

c)      zabezpečuje organizačně technické podmínky pro jednání a organizuje přípravu porad členů rady kraje

d)     vede spisovou službu, včetně evidence a archivace materiálů, příslušného resortního člena rady kraje

e)      vede evidenci úkolů příslušného resortního člena rady kraje, vypracovává jejich rozpis
a provádí kontrolu jejich plnění

f)       spolupracuje s výbory zastupitelstva

g)      připravuje řešení námětů z jednání členů rady kraje

h)      podílí se na organizační přípravě návrhu na složení výborů a komisí a na zpracování návrhů jednacích řádů orgánů kraje

i)        informuje kontaktní centrum o významných návštěvách a akcích organizovaných příslušným resortem

 Přenesená působnost

 1.  spolupracuje při zajištění krizového řízení a tvorbě traumatologického plánu (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, v platném znění, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
 2. odpovídá za zajištění lékařské, lékárenské a stomatologické pohotovostní služby a prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení

Zpracovávám...